Back

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้และเงินรับฝากทุกประเภท
Share
สหกรณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทุกประเภทลง ร้อยละ 0.25 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 


ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 1 ธ.ค. 61 [PDF]