Back

ประกาศายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
Share

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ปี 2562

-----------------------------

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด  ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์

เพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2561 นั้น  บัดนี้ สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง  ตามหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้

กลุ่มที่ 1   ประกอบด้วย  สมาชิกจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา                                                              

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  จำนวน  5  คน  มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้ง  จำนวน  2  คน                     

หมายเลข   1     นางพรอรุณ         แก้วสุวรรณ         โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา     

หมายเลข   2     นางอารี              โคตรประทุม        โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

หมายเลข   3     นายวิโรจน์          หงษ์ทอง             โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (ข้าราชการบำนาญ)

หมายเลข   4     นางสาวละเมียด  ฉิมณรงค์            โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา     

หมายเลข   5    นางศิริยุพา          จะสุวรรณ์         โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

กลุ่มที่ 2   ประกอบด้วย สมาชิกจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

สมาชิกจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

สมาชิกจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

                      สมาชิกจากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

สมาชิกจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 นครราชสีมา

สมาชิกจากโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  และสมาชิกจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

สมาชิกจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 

สมาชิกจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา

สมาชิกจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 นครราชสีมา

          ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  จำนวน  4  คน  มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้ง  จำนวน  1  คน                    

หมายเลข   1     นายบุญชู            กองสุข           สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5         

หมายเลข   2    นายสำรวย          เสาใสศรี           สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9     

หมายเลข   3     นายนิพนธ์           ทองศรี            โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์   

หมายเลข   4    นายชยุต             อ้วนแก้ว          สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพฯ (ข้าราชการบำนาญ)

กลุ่มที่ 3   ประกอบด้วย  สมาชิกจากโรงพยาบาลชุมชน 

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  จำนวน  6  คน  มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้ง  จำนวน  3  คน

หมายเลข  1       นายเจษฎานันท์  รักชาติประชาชน                โรงพยาบาลโนนสูง  (ข้าราชการบำนาญ)

            หมายเลข  2       นายสำเนียง         พรมมานอก                   โรงพยาบาลบัวใหญ่

หมายเลข  3       นายนพ              ห่อมกระโทก                   โรงพยาบาลด่านขุนทด  (ข้าราชการบำนาญ)

หมายเลข  4       นายวิคิด             แสงทิตย์                        โรงพยาบาลชุมพวง  (ข้าราชการบำนาญ)

หมายเลข  5       นายสุภักดิ์          อินทรกำแหง                   โรงพยาบาลสูงเนิน 

หมายเลข  6       นายเผด็จชัย        สิงหล                            โรงพยาบาลวังน้ำเขียว

กลุ่มที่ 4   ประกอบด้วย  สมาชิกจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

                      สมาชิกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

สมาชิกจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่าง ๆ

สมาชิกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่าง ๆ

สมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  จำนวน  4  คน  มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้ง  จำนวน  2  คน

หมายเลข  1       นางสาวลดาวัลย์  เนตระกูล                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา(ข้าราชการบำนาญ)

หมายเลข  2       นายต่อศักดิ์         แสนศรี                         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง

หมายเลข  3     นายสุริยา            ค้าสบาย                         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว

หมายเลข  4       นายกิตติ             เอ้กระโทก                    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสิงสาง

 

            อนึ่ง  หากผู้สมัครรายใดที่ได้รับการเลือกตั้งตามสัดส่วนของกรรมการดำเนินการที่สหกรณ์กำหนดไว้โดยมีคะแนนเท่ากัน  และเกินสัดส่วนของกรรมการดำเนินการ จะใช้วิธีจับสลากเพื่อให้เหลือผู้ได้รับการเลือกตั้งเท่ากับสัดส่วนของจำนวนกรรมการดำเนินการที่ประกาศรับสมัคร

 

                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  และขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด  ทุกท่านไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา  08.00 – 14.00 น.  ณ อาคารชาติชาย

ฮอลล์ 5,000 ที่นั่ง และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอาคารลิปตพัลลภฮอลล์ 2,000 ที่นั่ง  สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา  เลขที่ 322 หมู่ 7 ถนนราชสีมา  ปักธงชัย  ตำบลปรุใหญ่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่  26  ตุลาคม  พ.. 2561**********************************************************************************************


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ปี 2562

-----------------------------------

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ เพื่อเข้า

รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี 2562  ระหว่างวันที่  1 – 5  ตุลาคม  2561 นั้น  บัดนี้ สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง  ตามหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้

          ผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน  6  คน  มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้ง  จำนวน  3  คน 

หมายเลข  1       นายบุญฤทธิ์       เชิดในเมือง         โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน)

หมายเลข  2       นายบุญฤทธิ์        ก้านแก้ว             สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว                                 

หมายเลข  3       นางอรพิณ          โกสุมภ์ศิริ           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ข้าราชการบำนาญ)

หมายเลข  4      นายสุนทร          ศรีด่านกลาง        โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (ลูกจ้างรับเงินบำเหน็จ)

หมายเลข  5       ดร.ดวงรัตน์       คัดทะเล             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

หมายเลข  6     นายบุญจันทร์      ทันโชคชัย           โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน)

 

                        อนึ่ง  หากผู้สมัครรายใดที่ได้รับการเลือกตั้งตามสัดส่วนของผู้ตรวจสอบกิจการ ที่สหกรณ์กำหนดไว้โดยมีคะแนนเท่ากัน  และเกินสัดส่วนของผู้ตรวจสอบกิจการ จะใช้วิธีจับสลากเพื่อให้เหลือผู้ได้รับการเลือกตั้งเท่ากับสัดส่วนของจำนวน   ผู้ตรวจสอบกิจการที่ประกาศรับสมัคร

 

                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  และขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด  ทุกท่านไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา  08.00 – 14.00 น.  ณ อาคารชาติชาย

ฮอลล์ 5,000 ที่นั่ง และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอาคารลิปตพัลลภฮอลล์ 2,000 ที่นั่ง  สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา  เลขที่ 322 หมู่ 7 ถนนราชสีมา      ปักธงชัย  ตำบลปรุใหญ่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

 

    30 ต.ค. 61 (12:43)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินงานและผู้ตรวจสอบกิจการ 2562 [PDF]