Back

การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่
Share

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด  กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน  2561  สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 322 หมู่ 7  ถนนราชสีมา ปักธงชัย  ตำบลปรุใหญ่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา นั้น  สหกรณ์ได้กำหนดพื้นที่จำหน่ายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญ บริเวณพื้นที่บริเวณภายนอกโรงยิมส์เนเซียม 2,000 ที่นั่ง และพื้นที่บริเวณภายนอกโรงยิมส์เนเซียม 5,000 ที่นั่ง เนื้อที่ประมาณ 7,000 ตารางเมตร (ตามเอกสารแนบท้าย) ให้ผู้มีความประสงค์   จะเสนอราคาขอใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้า ติดต่อขอรับใบเสนอราคาและสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายธุรการ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด เลขที่ 529/1 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มือถือ 095-6145107, 097-9201710  โดยดำเนินการดังนี้

 

    21 ก.ย. 61 (16:38)

การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่ [PDF]

พื้นที่จัดจำหน่ายสินค้า [PDF]