Back

การคัดเลือกเงินรางวัลจัดทำบัญชีรับ - จ่าย
Share

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด  ได้เชิญชวนให้สมาชิกจัดทำบัญชีรับ - จ่าย

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน นั้น สมาชิกสหกรณ์สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 210 คน  บัดนี้ สิ้นสุดการส่งผลการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย แล้ว คณะกรรมการดำเนินการได้ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกที่มีผลการทำบัญชีรับ - จ่าย ให้ได้รับเงินรางวัล ดังนี้ (ตามเอกสารแนบท้าย)

 


ประกาศจัดทำบัญชีรับจ่าย [PDF]