Back

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก
Share

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ได้ประกาศโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา

ต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก  โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น 

สหกรณ์ได้ดำเนินการคัดเลือกบุตรสมาชิกที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศให้ได้รับทุนการศึกษา

ต่อเนื่อง โดยจ่ายทุนการศึกษา 2 ภาคการศึกษา ภาคละ 5,000 บาท เท่าระยะเวลาที่หลักสูตรการศึกษาที่ได้รับทุนกำหนด บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปี 2561 ได้แก่ นายธำรงค์  พันธุ์วิเศษ กำลังศึกษาอยู่ชั้น  ปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  บุตร นายบรรพต  พันธุ์วิเศษ  สมาชิกสหกรณ์ เลขทะเบียนที่ 07027 หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โดยบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจะต้องรักษาระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.50 ตลอดหลักสูตรการศึกษา ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยซึ่งทางสหกรณ์จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป สหกรณ์สงวนสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                (1)  ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

                (2)  ประพฤติตนไม่เหมาะสม

                (3)  เรียนไม่จบตามระยะเวลาของหลักสูตร

                (4)  ผู้ได้รับทุน ของดทุนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือขาดการติดต่อกับสหกรณ์ฯ

                (5)  ให้ข้อมูลเท็จต่อคณะกรรมการ 

ให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก  ติดต่อขอรับทุนฯ ที่สำนักงานสหกรณ์ในวันและเวลาทำการ

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

    15 ก.ย. 61 (08:40)

ประกาศทุนต่อเนื่อง [PDF]