Back

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการจัดทำแผนงานประจำปี 2562
Share

ตามที่สหกรณ์ ฯ โดยมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มีมติให้ประกาศ

เชิญชวนสมาชิกที่สนใจกิจการงานสหกรณ์เพื่อร่วมจัดทาร่างแผนงานประจาปี 2562 รับสมัครในระหว่างวันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2561 นั้น มีสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

โรงพยาบาลมหาราช ฯ จานวน 2 คน

 

- นางทิพวรรณ วรรณยิ่ง เลขทะเบียน 05508

- นางเบญจางค์ สิงหวรวงศ์ เลขทะเบียน 10373

ศูนย์วิชาการ จานวน 1 คน

 

- นายนิพนธ์ ทองศรี เลขทะเบียน 05556 รพ.จิตเวช

โรงพยาบาลชุมชน จานวน 3 คน

 

- ..เพ็ญศรี สิริวรารมย์ เลขทะเบียน 02189 รพ.หนองบุญมาก

- นายณัฐวุฒิ พินิจสัย เลขทะเบียน 05586 รพ.สีคิ้ว

- นายสุภักดิ์ อินทรกาแหง เลขทะเบียน 02699 รพ.สูงเนิน

สสจ/ สสอ. จานวน 2 คน

 

- นายรักชาติ หมื่นรัตน์ เลขทะเบียน 10388 สสอ.ขามทะเลสอ

- นายเทอดพันธุ์ เสาวภาคย์เมธีกุล เลขทะเบียน 4025 สสอ.จักราช

 

    21 ส.ค. 61 (13:31)

ไฟล์ประกาศ [PDF]