Back

รับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562
Share
ด้วยที่ประชมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มีมติประกาศรับสมัคร กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย PDF

 

    7 ส.ค. 61 (15:29)

รายละเอียดการรับสมัครและใบสมัคร [PDF]