Back

รับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562
Share
ด้วยที่ประชมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มีมติประกาศรับสมัคร กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย PDF

 


รายละเอียดการรับสมัครและใบสมัคร [PDF]