Back

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์” หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
Share

รายชื่อผู้เข้าร่วม“โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์”

หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน

วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จากัด

 

    11 ก.ค. 61 (14:56)

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ [PDF]