Back

เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์(ดอกเบี้ย 2.00) ไม่จำกัดจำนวน
Share

        เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านการเงินของสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42 จึงมีมติกำหนดนโยบายการรับเงินฝากออมทรัพย์จากสมาชิก ไม่จำกัดจำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี (อาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์)


อ่านประกาศเอกสารแนบท้าย 

 

    24 พ.ค. 61 (10:45)

ประการการรับเงินฝากออมทรัพย์ [PDF]