Back

ประกาศวันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ
Share
ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย. 61 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ชุดที่ 42 มีมติให้สหกรณ์หยุดทำการรในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันหยุดตามที่ราชการกำหนด

 

    5 เม.ย. 61 (16:30)

ประกาศวันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ [PDF]