Back

โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิก(ทุนวิจัย)
Share

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด จะให้เงินสนับสนุนการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์

แก่สมาชิกที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่สนใจทำงานวิจัยหรือวัทยานิพนธ์ ที่มีผลงานน้ำไปใช้ในการพัฒนางานสหกรณ์ด้านต่างๆ

โดยจ่ายเงินสนับสนุน จำนวนเงิน 20000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ในปี 2561 โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ


ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครได้ตามเอกสารแนบท้าย

 

    5 เม.ย. 61 (16:08)

ประกาศทุนวิจัย [PDF]

ใบสมัครทุนวิจัย [PDF]