Back

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์และโทรสาร
Share

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ได้ปรับปรุงคู่สายโทรศัพท์และเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์และโทรสารบางส่วน เพื่อให้การติดต่อสื่อสารกับสมาชิก หน่วยงานราชการและบุคคลทั่วไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางสหกรณ์จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์และโทรสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขหมายโทรศัพท์สำนักงาน (4 คู่สายอัตโนมัติ)

044-341441

044-341442

044-341443

044-341454

เลขหมายสำหรับเครื่องโทรสาร

044-248227 (ฝ่ายธุรการ)

044-254614 (ฝ่ายการเงิน)


 

    25 ม.ค. 61 (15:35)
ไม่มีไฟล์แนบ