Back

เงื่อนไขการรับฝากเงิน
Share

เรียนสมาชิกทุกท่าน เนื่องจากสหกรณ์มีสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการให้บริการด้านการเงินแก่สมาชิก คณะกรรมการจึงมีมติให้ ปรับเงื่อนไขการรับฝากเงินประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

ฝากออมทรัพย์ ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อเดือน (สองล้านบาทถ้วน)
ฝากออมทรัพย์พิเศษ ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 300,000 บาท ต่อเดือน (สามแสนบาทถ้วน)

ฝากประจำ รับฝากประจำเฉพาะสมาชิกที่ครบกำหนดฝากประจำแล้วประสงค์ฝากต่อ

 


ประกาศปรับเงื่อนไขเงินฝาก [PDF]