Back

ชลอการรับเงินซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ
Share

สหกรณ์มีสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการให้บริการด้านการเงินแก่สมาชิก 

คณะกรรมการจึงมีมติให้ ชลอการรับเงินซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ

สมาชิกยังคงสามารถหักเงินหุ้นจากการส่งหุ้นรายเดือนและจากเงินกู้ได้ตามปกติ


 

    29 ธ.ค. 60 (15:42)

ประกาศงดซื้อหุ้นกรณีพิเศษ [PDF]