Back

ประกาศการยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหนายสินค้า วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
Share
สิ่งที่แนบมาด้วย
1 ประกาศการยืื่นซอง
2 แผนผังพื้นที่

 

    21 ส.ค. 60 (10:04)

ประกาศการยื่นซองเสนอราคา2560 [PDF]

แผนผัง [PDF]