Back

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ การทำขนมจีบ ซาลาเปา และก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
Share
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่สนใจเรียนรู้วิธีการทำ ขนมจีบ ซาลาเปา และก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติอาหาร แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีสมาชิกกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน โดยไม่จำกัดอายุ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2560 ตามสัดส่วนของหน่วยงานสมาชิกดังนี้
1.โรงพยาบาลมหาราชฯ10 คน
2.ศูนย์วิชาการฯ5 คน
3.โรงพยาบาลชุมชน22 คน
4.สสจ./สสอ./รพ.สต.13 คน
รวม 50 คน
 
หากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯมากกว่าจำนวนที่กำหนด สหกรณ์จะดำเนินการจับสลากเพื่อจัดลำดับผู้มีสิทธิ์ให้เป็นไปตามสัดส่วนโดยประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับการฝึกอาชีพที่ www.koratcoop.com
ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอาชีพต้องเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. และมีสิทธิ์ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ท่านละ 700 บาท หากได้รับสิทธิ์แล้ว แต่ไม่เข้าร่วมโครงการ มีผลทำให้สมาชิกรายอื่นเสียสิทธิ์อันพึงได้ สหกรณ์อาจขอให้สมาชิก รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าว

 

    31 ก.ค. 60 (19:12)

ประกาศ [PDF]

ใบสมัคร [PDF]