ประกาศสหกรณ์
เรื่อง
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" 990
[ประชาสัมพันธ์] ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2562 สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ และผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยู่ในระดับชั้นคุณภาพดีมาก 106
[ประชาสัมพันธ์] การโอนเงินค้างจ่ายต่าง ๆ เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ 129
[ประชาสัมพันธ์] KC Connect บริการผ่านไลน์สุดล้ำ สำหรับสมาชิก เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 3461
[สวัสดิการ] การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ (สสธท ,กสธท ,ชสอ) 11797
[ประชาสัมพันธ์] ขยายเวลารับสมัคร "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" 71 new
ตารางการรับคำขอกู้และวันที่จ่ายเงินกู้ ประจำปี 2563 325
[ประกาศ] เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2563 - 2564 73
[ประกาศ] เรื่อง การถือหุ้นและการรับเงินฝากจากสมาชิก 196
[กสธท.] แจ้งการรับสมัครสมาชิกสมทบ ประเภทคู่สมรสและบุตร เดือนสุดท้าย 393
[ประกาศ] วันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 193
[ประกาศ] ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2563 157
[ประกาศ] รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปี 2562 465
[ประกาศ] งดจ่ายเงินกู้ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 141
[ประกาศ] เรื่อง ปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 - 16.30 น. 260
[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 1741
[ประกาศ] โครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 323
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลตามโครงการโครงการส่งเสริมวินัยการออม 1595
[ประกาศ] ขยายเวลาการรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 873
[ประกาศ] เรื่อง การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญ 433
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัล จากการสมัครบัตร ATM สหกรณ์ 1873
[ประกาศ] การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 1807
[ประกาศ] รับสมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563 650
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดทำแผนงานประจำปี 2563 343
[ประชาสัมพันธ์] เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมจัดทำแผนงานโครงการประจำปี 2562 311
[ประกาศ] แก้ไขรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 1445
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง" 283
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" รุ่นที่ 5 346
[ประกาศ] ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 958
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 287
[ประชาสัมพันธ์] โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 631
[ประกาศ] รับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 912
[ประกาศ] วันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 222
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" 349
[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 498
[ประกาศ] รายชื่อผู้เข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ" 302
[สส.พชพ.] ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 374
[สส.ชสอ.] ประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี 344
[ประกาศ] รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 1919
ขอเชิญสมาชิกที่เข้าร่วม "โครงการสัมมนาสมาชิกเพื่อการวางแผนบริหารจัดการหนี้" ร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ 20 เม.ย.62 297
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "สูงวัยอย่างมีค่า งามสง่าด้วยคุณธรรม" (เดินทาง จ.อุดรธานี) 281
เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมวินัยการออม" ปี 2562 436
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 4 และ 5 ปี 2562 483
ประกาศวันหยุดสหกรณ์(เพิ่มเติม) 439
เลื่อนการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 4 เนื่องจากอยู่ในกำหนดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 363
เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ (อบรมสมาชิกใหม่) รุ่นที่ 4-5 746
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 413
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณ 363
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิกสหกรณ์หรือบุตร เงินสนับสนุน 40,000 บาท 324
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 864
สหกรณ์ฯมีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมรั้วลวดหนามและปรับเกลี่ยพื้นที่ 298
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2561-2562 423
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ (อบรมสมาชิกใหม่) 2241
ประกาศหยุดทำการและเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 508
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเกื้อกูลฯ ประจำปี 2562 2278
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 อัตรา 947
โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์(อบรมสมาชิกใหม่) 980
ประกาศวันหยุดสหกรณ์ ประจำปี 2562 720
ตารางการรับคำขอกู้และวันที่จ่ายเงินกู้ ประจำปี 2562 15695
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้และเงินรับฝากทุกประเภท 1029
ตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้งประจำปี 2561 ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ 1146
ประกาศปิดให้บริการ เพื่อเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 737
ประกาศายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 1112
การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่ 1237
ผลการจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด 1179
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 1508
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก 881
การคัดเลือกเงินรางวัลจัดทำบัญชีรับ - จ่าย 594
โครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 699
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2561 966
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมส่งเสริมอาชีพ ณ สวนอิงฟ้า 611
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการจัดทำแผนงานประจำปี 2562 547
รับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562 531
ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 619
ข่าวด่วน เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมจัดทำแผนงานประจำปี 2562 789
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์” หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 855
ดาวน์โหลดไฟล์คำนวณเงินกู้ 1598
ภาพกิจกรรม โครงการสูงวัยอย่างมีค่า งามสง่าด้วยคุณธรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2561 500
สหกรณ์ออนไลน์ ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 45637
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณฯ 17 มิ.ย. 61 711
ประกาศรายชื่อโครงการ สูงวัยอย่างมีค่างามสง่าด้วยคุณธรรม (ไหว้พระ จ.อยุธยา) 631
ประกาศจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ฯ 1063
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแลเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 960
เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์(ดอกเบี้ย 2.00) ไม่จำกัดจำนวน 958
การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก 2360
ประกาศวันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 698
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิก(ทุนวิจัย) 504
ประกาศปิดทำการเพื่อดำเนินการติดตั้งระบบโปรแกรมงานใหม่และเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 837
โครงการส่งเสริมวินัยการออม 762
สสธท.แจ้งการเปิดรับสมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปี และสมทบ บิดา-มารดา รอบสุดท้าย 1461
การรับสมัครสมาชิก กองทุนฯ(ล้านที่2) วาระพิเศษ อายุ 65-70 ปี 995
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรม **สมาชิกใหม่** 1493
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 659
ประกาศหยุดวันทำการและเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 931
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์และโทรสาร 2315
เงื่อนไขการรับฝากเงิน 1927
ชลอการรับเงินซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ 989
ประกาศผลการเลือกตั้งประจำปี 2561 826
ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งประจำปี 2560 ก่อนใครได้แล้ววันนี้ 643
ประกาศการยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหนายสินค้า วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 614
ประกาศรายชื่อ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 558
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ การทำขนมจีบ ซาลาเปา และก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 814
ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ สสธท. รอบพิเศษ**อายุเกิน 57 แต่ไม่เกิน 70 ปี** 1078