ประกาศสหกรณ์
เรื่อง
[ประชาสัมพันธ์] เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมจัดทำแผนงานโครงการประจำปี 2562 74
[ประกาศ] แก้ไขรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 411
ตารางการรับคำขอกู้และวันที่จ่ายเงินกู้ ประจำปี 2562 12261
สหกรณ์ออนไลน์ ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 28734
[สวัสดิการ] การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ (สสธท ,กสธท ,ชสอ) 8307
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์และโทรสาร 2097
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง" 101
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" รุ่นที่ 5 147
[ประกาศ] ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 390
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 156
[ประชาสัมพันธ์] โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 369
[ประกาศ] รับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 646
[ประกาศ] วันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 67
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" 179
[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 255
[ประกาศ] รายชื่อผู้เข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ" 154
[สส.พชพ.] ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 184
[สส.ชสอ.] ประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี 176
[ประกาศ] รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 1182
ขอเชิญสมาชิกที่เข้าร่วม "โครงการสัมมนาสมาชิกเพื่อการวางแผนบริหารจัดการหนี้" ร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ 20 เม.ย.62 173
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "สูงวัยอย่างมีค่า งามสง่าด้วยคุณธรรม" (เดินทาง จ.อุดรธานี) 153
เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมวินัยการออม" ปี 2562 238
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 4 และ 5 ปี 2562 313
ประกาศวันหยุดสหกรณ์(เพิ่มเติม) 284
เลื่อนการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 4 เนื่องจากอยู่ในกำหนดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 223
เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ (อบรมสมาชิกใหม่) รุ่นที่ 4-5 603
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 281
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณ 236
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิกสหกรณ์หรือบุตร เงินสนับสนุน 40,000 บาท 202
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 610
สหกรณ์ฯมีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมรั้วลวดหนามและปรับเกลี่ยพื้นที่ 145
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2561-2562 233
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ (อบรมสมาชิกใหม่) 1772
ประกาศหยุดทำการและเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 369
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเกื้อกูลฯ ประจำปี 2562 1887
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 อัตรา 596
โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์(อบรมสมาชิกใหม่) 826
ประกาศวันหยุดสหกรณ์ ประจำปี 2562 510
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้และเงินรับฝากทุกประเภท 829
ตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้งประจำปี 2561 ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ 946
ประกาศปิดให้บริการ เพื่อเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 614
ประกาศายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 817
การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่ 1111
ผลการจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด 877
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 1270
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก 740
การคัดเลือกเงินรางวัลจัดทำบัญชีรับ - จ่าย 460
โครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 559
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2561 832
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมส่งเสริมอาชีพ ณ สวนอิงฟ้า 485
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการจัดทำแผนงานประจำปี 2562 391
รับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562 404
ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 485
ข่าวด่วน เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมจัดทำแผนงานประจำปี 2562 648
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์” หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 706
ดาวน์โหลดไฟล์คำนวณเงินกู้ 1365
ภาพกิจกรรม โครงการสูงวัยอย่างมีค่า งามสง่าด้วยคุณธรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2561 363
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณฯ 17 มิ.ย. 61 581
ประกาศรายชื่อโครงการ สูงวัยอย่างมีค่างามสง่าด้วยคุณธรรม (ไหว้พระ จ.อยุธยา) 512
ประกาศจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ฯ 946
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแลเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 830
เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์(ดอกเบี้ย 2.00) ไม่จำกัดจำนวน 812
การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก 2222
ประกาศวันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 587
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิก(ทุนวิจัย) 375
ประกาศปิดทำการเพื่อดำเนินการติดตั้งระบบโปรแกรมงานใหม่และเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 720
โครงการส่งเสริมวินัยการออม 631
สสธท.แจ้งการเปิดรับสมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปี และสมทบ บิดา-มารดา รอบสุดท้าย 1319
การรับสมัครสมาชิก กองทุนฯ(ล้านที่2) วาระพิเศษ อายุ 65-70 ปี 839
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรม **สมาชิกใหม่** 1356
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 558
ประกาศหยุดวันทำการและเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 809
เงื่อนไขการรับฝากเงิน 1796
ชลอการรับเงินซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ 851
ประกาศผลการเลือกตั้งประจำปี 2561 649
ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งประจำปี 2560 ก่อนใครได้แล้ววันนี้ 523
ประกาศการยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหนายสินค้า วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 454
ประกาศรายชื่อ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 412
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ การทำขนมจีบ ซาลาเปา และก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 653
ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ สสธท. รอบพิเศษ**อายุเกิน 57 แต่ไม่เกิน 70 ปี** 908