ประกาศสหกรณ์
เรื่อง
[ประชาสัมพันธ์] KC Connect บริการผ่านไลน์สุดล้ำ สำหรับสมาชิก เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 304
[ประกาศ] การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 1045
[ประกาศ] รับสมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ปี 2563 218
[ประกาศ] แก้ไขรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 1066
ตารางการรับคำขอกู้และวันที่จ่ายเงินกู้ ประจำปี 2562 13506
[สวัสดิการ] การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ (สสธท ,กสธท ,ชสอ) 9375
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์และโทรสาร 2212
[ประกาศ] เรื่อง การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญ 113
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัล จากการสมัครบัตร ATM สหกรณ์ 1220
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดทำแผนงานประจำปี 2563 203
[ประชาสัมพันธ์] เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมจัดทำแผนงานโครงการประจำปี 2562 201
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง" 169
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" รุ่นที่ 5 230
[ประกาศ] ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 208
[ประชาสัมพันธ์] โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 501
[ประกาศ] รับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 787
[ประกาศ] วันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 118
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" 252
[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 343
[ประกาศ] รายชื่อผู้เข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ" 214
[สส.พชพ.] ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 273
[สส.ชสอ.] ประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี 238
[ประกาศ] รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 1412
ขอเชิญสมาชิกที่เข้าร่วม "โครงการสัมมนาสมาชิกเพื่อการวางแผนบริหารจัดการหนี้" ร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ 20 เม.ย.62 223
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "สูงวัยอย่างมีค่า งามสง่าด้วยคุณธรรม" (เดินทาง จ.อุดรธานี) 199
เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมวินัยการออม" ปี 2562 314
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 4 และ 5 ปี 2562 378
ประกาศวันหยุดสหกรณ์(เพิ่มเติม) 335
เลื่อนการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 4 เนื่องจากอยู่ในกำหนดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 271
เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ (อบรมสมาชิกใหม่) รุ่นที่ 4-5 662
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 332
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณ 282
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิกสหกรณ์หรือบุตร เงินสนับสนุน 40,000 บาท 251
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 678
สหกรณ์ฯมีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมรั้วลวดหนามและปรับเกลี่ยพื้นที่ 196
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2561-2562 317
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ (อบรมสมาชิกใหม่) 1868
ประกาศหยุดทำการและเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 418
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเกื้อกูลฯ ประจำปี 2562 1990
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 อัตรา 681
โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์(อบรมสมาชิกใหม่) 891
ประกาศวันหยุดสหกรณ์ ประจำปี 2562 577
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้และเงินรับฝากทุกประเภท 900
ตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้งประจำปี 2561 ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ 1008
ประกาศปิดให้บริการ เพื่อเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 661
ประกาศายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 898
การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่ 1166
ผลการจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด 980
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 1347
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก 796
การคัดเลือกเงินรางวัลจัดทำบัญชีรับ - จ่าย 517
โครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 623
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2561 884
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมส่งเสริมอาชีพ ณ สวนอิงฟ้า 534
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการจัดทำแผนงานประจำปี 2562 451
รับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562 455
ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 531
ข่าวด่วน เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมจัดทำแผนงานประจำปี 2562 702
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์” หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 768
ดาวน์โหลดไฟล์คำนวณเงินกู้ 1455
ภาพกิจกรรม โครงการสูงวัยอย่างมีค่า งามสง่าด้วยคุณธรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2561 418
สหกรณ์ออนไลน์ ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 33254
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณฯ 17 มิ.ย. 61 634
ประกาศรายชื่อโครงการ สูงวัยอย่างมีค่างามสง่าด้วยคุณธรรม (ไหว้พระ จ.อยุธยา) 559
ประกาศจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ฯ 998
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแลเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 878
เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์(ดอกเบี้ย 2.00) ไม่จำกัดจำนวน 862
การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก 2269
ประกาศวันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 626
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิก(ทุนวิจัย) 423
ประกาศปิดทำการเพื่อดำเนินการติดตั้งระบบโปรแกรมงานใหม่และเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 769
โครงการส่งเสริมวินัยการออม 683
สสธท.แจ้งการเปิดรับสมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปี และสมทบ บิดา-มารดา รอบสุดท้าย 1389
การรับสมัครสมาชิก กองทุนฯ(ล้านที่2) วาระพิเศษ อายุ 65-70 ปี 904
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรม **สมาชิกใหม่** 1409
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 591
ประกาศหยุดวันทำการและเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 852
เงื่อนไขการรับฝากเงิน 1843
ชลอการรับเงินซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ 905
ประกาศผลการเลือกตั้งประจำปี 2561 718
ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งประจำปี 2560 ก่อนใครได้แล้ววันนี้ 566
ประกาศการยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหนายสินค้า วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 509
ประกาศรายชื่อ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 473
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ การทำขนมจีบ ซาลาเปา และก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 714
ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ สสธท. รอบพิเศษ**อายุเกิน 57 แต่ไม่เกิน 70 ปี** 975