รายได้จากการทำงาน

(บาท/เดือน)
เงินเดือน / ค่าจ้าง / ค่าล่วงเวลา / โบนัส
ค่าคอมมิชชั่น
กำไรจากการทำธุรกิจส่วนตัว
รายได้พิเศษต่างๆ

รายได้จากสินทรัพย์

(บาท/เดือน)
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก / พันธบัตร/ หุ้นกู้
เงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น/สหกรณ์
รายได้จากค่าเช่า / การขายสินทรัพย์ / การขายหลักทรัพย์
รายได้อื่นๆ

0 บาท


ค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุน

(บาท/เดือน)
เงินฝากธนาคาร / สหกรณ์ออมทรัพย์
เงินลงทุนในสินทรพย์ต่างๆ(นอกเหนือจากเงินฝาก)
เงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคม
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุนอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายคงที่

(บาท/เดือน)
ค่าเช่า / ค่าผ่อนบ้าน
ค่าผ่อนรถยนต์ / รถจักรยานยนต์
ค่าสินค้าเงินผ่อน
ค่าเบี้ยประกันภัย / ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ / อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายคงที่อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายแปรผัน

(บาท/เดือน)
ค่าอาหาร
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าน้ำมัน/ค่าทางด่วน ฯลฯ)
ค่าใช้จ่ายนันทนาการ (ดูหนัง/ฟังเพลง/ท่องเที่ยว ฯลฯ)
ค่าเสื้อผ้า / เครื่องสำอาง / เครื่องประดับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายของบุตร / เงินที่จ่ายให้กับพ่อแม่
ชำระคืนหนี้บัตรเครดิต / เงินกู้ยืมต่างๆ
ค่าใช้จ่ายผันแปรอื่นๆ

0 บาท

0 บาท