วิสัยทัศน์ & เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ

เป้าประสงค์

 1.  เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง

 2.  มีหุ้นและเงินฝากที่เพียงพอ  และกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้เอง

 3.  สมาชิกได้รับสวัสดิการที่พึงพอใจ

 4.  สมาชิกมีอุดมการณ์สหกรณ์ถ้วนหน้า

 5.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

 6. ได้รับการรับรองให้เป็นสหกรณ์สีขาว