วิสัยทัศน์ & เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ

เป้าประสงค์

 1.  เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง

 2.  มีหุ้นและเงินฝากที่เพียงพอ

 3.  สมาชิกได้รับผลตอบแทนและบริการที่พึงพอใจ

 4.  สมาชิกมีส่วนร่วมตามอุดมการณ์สหกรณ์

 5.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

 6. ได้รับการรับรองให้เป็นสหกรณ์เด่นระดับประเทศ