ผู้จัดการ

 นางกัญญา ผักกระโทก

 MRS. KANYA PHAKKRATOK

 ผู้จัดการสหกรณ์

 


รองผู้จัดการ

 นางสาวณิชาดา สกุลวนปรีชา

 MISS NICHADA SAKULWANAPREECHA

 รองผู้จัดการคนที่ 1

 

 นางนิตยา อมรวัฒนา

 MRS. NITTAYA AMORNWATTANA

 รองผู้จัดการคนที่ 2

 


ฝ่ายสินเชื่อ

 นางสาวพิชญา แพทย์เกาะ

 MISS PITCHAYA PATKOA

 หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

 

 นางสาวปวีร์ลดา วงศ์อรัญวัตร

 MISS PAWEELADA WONGARUNYAWAT

 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

 นางสาววารุณี เข็มกลัดทอง

 MISS WARUNEE KHEMGLUDTHONG

 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

 นางสาวสุพรรณี  ฉิมคล้าย

 MISS SUPANNEE  CHIMKLAI

 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

 ว่าที่ ร.ต.หญิงปาลิตา กรีย์สันเทียะ

 Acting Sub Lt. PALITA  GLEESUNTHIA

 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 


ฝ่ายธุรการ

 นางศิชัญญา แตงอยู่

 MRS. SICHANYA TEANGYOO

 หัวหน้าฝ่ายธุรการ

 

 นางชฎาณิศ จีรรัศมิ์สกุล

 MRS. CHADANID JIRARATSAKUL

 เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 นางพิมพ์พิศา เพชรรัตน์

 MRS. PIMPISA PETCHARAT

 เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 นายกิตติ์ชพณจ์ พันธ์สง่า

 MR. KITCHAPON PUNSANGA

 เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 นายไชยเชษฐ์ สีสังบุญ

 MR. CHAIYACHET SRISANGBOON

 พนักงานขับรถ

 

 นายทวีผล ชุมศรี

 MR. TAWEEPOL CHUMSRI

 นักการภารโรง

 


ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

 นางอัญชุลี ถ้ำกลาง

 MRS. AUNCHULEE THUMKLANG

 หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

 

 นายภรต วรจิตติ

 MR. PAROT WORACHITTI

 เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์

 


ฝ่ายการเงิน

 นางพิมพ์ปวีน์ ปรีดีวงษ์

 MRS. PIMPAWEE PREEDEEWONG

 หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 

 นางสาวพัชราภรณ์ เพิ่มพูลบญ

 MISS PATCHARAPORN PERMPOONBOON

 เจ้าหน้าที่การเงิน

 

 นางบุษมาศ พันธุ์ขุนแก้ว

 MRS. BOOSSAMAS PHANKHUNKEAW

 เจ้าหน้าที่การเงิน

 


ฝ่ายบัญชี

 นางสาวณิชาดา สกุลวนปรีชา

 MISS NICHADA SAKULWANAPREECHA

 รักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชี

 

 นางสาวลาวัลย์ ดีกระโทก

 MISS LAWAN DEEKRATHOK

 เจ้าหน้าที่บัญชี

 


ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้

 นายโสพล สงสันเทียะ

 MR. SOPHON SONGSANTIA

 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้

 

 นางจิตตรี วงกรต

 MRS. JITTREE WONGKROT

 เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้นหนี้

 


ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 นายบุญส่ง ศรีจันทร์

 MR. BOONSONG  SRICHAND

 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 นายเจษฎา จันทร์ฉาย

 MR.JEDSADA JANCHAI

 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทดลองงาน)

 


เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 นางสาวอุไรวรรณ บ่อพิมาย

 MISS URAIWAN BORPHIMAI

 หัวหน้าศูนย์ สสธท

 

 นางสาวยุวดี ฤาชา

 MRS. YUWADEE RUECHA

 เจ้าหน้าที่ศูนย์ สสธท