ประวัติสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

 

ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2517  โดยความคิดริเริ่มของ  นายแพทย์ศิริพันธ์  จาตุรงคกุล  และนายบุญนาค  พรหมพันใจ ได้ประชุมครั้งแรกเพื่อทำการจัดตั้งเป็น  สหกรณ์  เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2520  โดยมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ  ได้แก่

 

    1.  นายขจร  ศรีสุข               สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

    2.  นายสำราญ  กลิ่นกลำ     นักวิชาการสหกรณ์ 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์

    3.  นายคำพอง  รางแดง       เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์

    4.  นายณรงค์  ตรีเมฆ           เจ้าหน้าที่สงเสริมสหกรณ์ 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์

   

           มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการถือหุ้นและฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์และให้เงินกู้แก่สมาชิกสำหรับใช้จ่ายเมื่อมีความจำเป็น  สาเหตุที่มีความคิดริเริ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์เนื่องมาจาก     นายแพทย์ศิริพันธ์  จาตุรงคกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ได้เล็งเห็นว่าบรรดาข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยผู้มีรายได้ต่ำและจำกัดบางครั้งมีความจำเป็นเฉพาะหน้าที่จะต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากย่อมจะหาทางออกโดยการกู้เงินจากบุคคลภายนอก  ซึ้งต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง  เนื่องจากยังไม่มีสถาบันการเงินเพื่อช่วยเหลือตัวเอง  

 

            ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งเป็น  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา  จำกัด  และได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เมื่อวันที่  22  มีนาคม  พ.ศ.2520  ตามใบอนุญาตเลขที่ กพธ.11/2520    ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2511  ในครั้งแรกมีสมาชิกจำนวน 159 คน  เริ่มทุนดำเนินการจากสวัสดิการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนครราชสีมา  จำนวน  656,065.- บาท  โดยมีที่ตั้งสำนักงานอยู่บริเวณด้านหลังของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ปี พ.ศ.2534 ได้เช่าอาคารราชพัสดุเลขที่ 40/14  ถนนกุดั่น ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ 200 เมตร ต่อมาในปี พ.ศ.2543 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ย้ายที่ทำการไปแห่งใหม่ จึงอนุญาตให้ สหกรณ์ฯ ก่อสร้างสำนักงานเป็นของตนเอง เพื่อบริการสมาชิก ในที่ราชพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ทุนก่อสร้างมูลค่า  10 ล้านบาท เป็นอาคารที่ทำการของตนเอง  ตั้งอยู่ เลขที่  529/1  ถนนจอมพล  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  

          จึงนับได้ว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมาจำกัด   ได้เจริญรุดหน้ามาโดยตลอด จะเห็นได้จาก สหกรณ์ฯได้รับรางวัล  จาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังนี้

         โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น  อันดับ 2 ในเขต 6 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  ประจำปี 2533   

         โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น  อันดับ 3 ในเขต 6 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  ประจำปี 2534

         โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

         ประจำปี 2542   

         รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปีพุทธศักราช  2544   

        รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปีพุทธศักราช 2544  

 

นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัลจาก  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้แก่

โล่ประกาศเกียรติคุณ จำกัด รางวัลชนะเลิศ รายงานกิจการประจำปี 2553

ได้คัดการเลือกให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติงานที่ดี(BEST PRACTICE) การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการสหกรณ์ : CQA ประจำปี 2556

ในปีพุทธศักราช 2557 ได้รับรางวัลจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

          รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น ขนาดใหญ่มาก

          รางวัลนักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี สาขานักปฏิบัติการ  นางกัญญา  ผักกระโทก ผู้จัดการสหกรณ์

          รางวัลประกวดรายงานกิจการ ระดับดีเด่น

          

           สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้มอบรางวัลศูนย์ประสานงานดีเด่นประจำปี 2558 ด้านการมีจำนวนสมาชิกมากที่สุดอันดับ 1

           ปีพุทธศักราช 2559 ขบวนการสหกรณ์ไทย ได้ดำเนินการมาครบ 100 ปี จึงได้รับการคัดเลือกจาก สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัลดังนี้

           รางวัลสหกรณ์ดีเด่น

           รางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น ประเภทกรรมการ นางสาวลดาวัลย์  เนตระกูล

           รางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น ประเภทเจ้าหน้าที่  นางกัญญาผักกระโทก

           รางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น ประเภทสมาชิก  นายสวาสดิ์  แสงบำรุง

          

จึงทำให้สหกรณ์  ประสบผลสำเร็จ  เป็นอย่างสูง  ในการดำเนินกิจการมาโดยตลอด  จนถึงปัจจุบัน

 

ณ วันที่ 30 กันยายน  2559  สหกรณ์มีสมาชิกจำนวน  9,768 คน

มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 7,046,540,000.00  บาท

 

ค่านิยม     ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ  สร้างผลงานเพื่อสมาชิก 

วิสัยทัศน์   เราจะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์  สาธารณสุข  ระดับประเทศ