คณะกรรมการอำนวยการ

 นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์

 DR. WACHIRA  BODPHIBOOL

 ประธาน

 081-8793667

 นายจรัญ เผือดจันทึก

 MR. CHARAN  PUADCHANTUK

 กรรมการ

 081-8789845

 นายธงชัย กูลวิริยะ

 MR. THONGCHAI  GOOLWIRIYA

 กรรมการ

 081-9991453 081-7900797

 นางนิตยา รุ่งเรือง

 MRS. NITAYA  ROONGRUOENG

 กรรมการ

 081-9993616

 นางอารี โคตรประทุม

 MRS. AREE KHOTPRATOOM

 เลขานุการ

 081-5939080 081-7604047


คณะกรรมการเงินกู้

 นายวันชัย เสลานอก

 MR. WANCHAI SELANORK

 ประธาน

 089-8647026

 นายรุ่งโรจน์ วรชมพู

 MR. ROONGROJ  WORACHOMPOO

 กรรมการ

 081-2659070

 นายสำเนียง พรมมานอก

 

 กรรมการ

 081-1206737

 นายเจษฏานันท์ รักชาติประชาชน

 MR. JESDANAN  RAKCHATPRACHACHON

 กรรมการ

 087-2427000

 นายนพ ห่อมกระโทก

 MR. NOP  HOMKRATHOK

 เลขานุการ

 081-9660021


คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 นายรุ่งโรจน์ วรชมพู

 MR. ROONGROJ  WORACHOMPOO

 ประธาน

 081-2659070

 นางพรอรุณ แก้วสุวรรณ

 MRS. PORNAROON  KHEWSUWAN

 กรรมการ

 098-5032442

 นายนิพนธ์ ทองศรี

 MR.NIPON THONGSRI

 กรรมการ

 064-9466146

 นายกิตติ เอ้กระโทก

 MR.KITTI AEKRATHOK

 กรรมการ

 089-8463769

 นางจีระพงษ์ พจนะโกสีย์

 MRS. JERAPONG POJANAKOSI

 เลขานุการ

 087-2544224


คณะอนุกรรมการเงินกู้พิเศษ

 นายสำเนียง พรมมานอก

 

 ประธาน

 081-1206737

 นายวันชัย เสลานอก

 MR. WANCHAI SELANORK

 กรรมการ

 089-8647026

 นายนพ ห่อมกระโทก

 MR. NOP  HOMKRATHOK

 กรรมการ

 081-9660021

 นายเจษฏานันท์ รักชาติประชาชน

 MR. JESDANAN  RAKCHATPRACHACHON

 กรรมการ

 087-2427000

 นายสุริยา ค้าสบาย

 MR.SURIYA KHASABAI

 เลขานุการ

 094-2494697


คณะอนุกรรมการบริหารจัดการหนี้

 นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์

 DR. WACHIRA  BODPHIBOOL

 ประธาน

 081-8793667

 นายจรัญ เผือดจันทึก

 MR. CHARAN  PUADCHANTUK

 กรรมการ

 081-8789845

 นางนิตยา รุ่งเรือง

 MRS. NITAYA  ROONGRUOENG

 กรรมการ

 081-9993616

 นายวันชัย เสลานอก

 MR. WANCHAI SELANORK

 กรรมการ

 089-8647026

 นายรุ่งโรจน์ วรชมพู

 MR. ROONGROJ  WORACHOMPOO

 กรรมการ

 081-2659070

 นายสำเนียง พรมมานอก

 

 กรรมการ

 081-1206737

 นางอารี โคตรประทุม

 MRS. AREE KHOTPRATOOM

 เลขานุการ

 081-5939080 081-7604047


คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์

 DR. WACHIRA  BODPHIBOOL

 ประธาน

 081-8793667