คณะกรรมการดำเนินการ

กรรมการดำเนินการ

 

 นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์

 DR. WACHIRA  BODPHIBOOL

 ประธานกรรมการ

 081-8793667

 นายจรัญ เผือดจันทึก

 MR. CHARAN  PUADCHANTUK

 รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 081-8789845

 นายธงชัย กูลวิริยะ

 MR. THONGCHAI  GOOLWIRIYA

 รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 081-9991453 081-7900797

 นางอารี โคตรประทุม

 MRS. AREE KHOTPRATOOM

 กรรมการและเลขานุการ

 081-5939080 081-7604047

 นางนิตยา รุ่งเรือง

 MRS. NITAYA  ROONGRUOENG

 กรรมการและเหรัญญิก

 081-9993616

 นายวันชัย เสลานอก

 MR. WANCHAI SELANORK

 กรรมการดำเนินการ

 089-8647026

 นายรุ่งโรจน์ วรชมพู

 MR. ROONGROJ  WORACHOMPOO

 กรรมการดำเนินการ

 081-2659070

 นายสำเนียง พรมมานอก

 

 กรรมการดำเนินการ

 081-1206737

 นางจีระพงษ์ พจนะโกสีย์

 MRS. JERAPONG POJANAKOSI

 กรรมการดำเนินการ

 087-2544224

 นางพรอรุณ แก้วสุวรรณ

 MRS. PORNAROON  KHEWSUWAN

 กรรมการดำเนินการ

 098-5032442

 นายนิพนธ์ ทองศรี

 MR.NIPON THONGSRI

 กรรมการดำเนินการ

 064-9466146

 นายนพ ห่อมกระโทก

 MR. NOP  HOMKRATHOK

 กรรมการดำเนินการ

 081-9660021

 นายเจษฏานันท์ รักชาติประชาชน

 MR. JESDANAN  RAKCHATPRACHACHON

 กรรมการดำเนินการ

 087-2427000

 นายสุริยา ค้าสบาย

 MR.SURIYA KHASABAI

 กรรมการดำเนินการ

 094-2494697

 นายกิตติ เอ้กระโทก

 MR.KITTI AEKRATHOK

 กรรมการดำเนินการ

 089-8463769