คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44

กรรมการดำเนินการ

 

 นายแพทย์วชิระ  บถพิบูลย์

 DR. WACHIRA  BODPHIBOOL

 ประธานกรรมการ

 081-8793667

 นางอารี  โคตรประทุม

 MRS. AREE  KHOTPRATOOM

 รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 081-5939080  081-7604047

 นายสุริยา ค้าสบาย

 MR. SURIYA KHASABAI

 รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 094-2494697

 นายนิพนธ์ ทองศรี

 MR. NIPON THONGSRI

 กรรมการและเลขานุการ

 064-9466146

 นางนิตยา  รุ่งเรือง

 MRS. NITAYA  ROONGRUOENG

 กรรมการและเหรัญญิก

 081-9993616

 นายประสาท  รุจิรัตน์

 MR. PRASART  RUCHIRAT

 กรรมการดำเนินการ

 081-9557277

 นายรุ่งโรจน์  วรชมพู

 MR. ROONGROJ  WORACHOMPOO

 กรรมการดำเนินการ

 081-2659070

 นายสำเนียง พรมมานอก

 MR. SAMNIANG PROMMANOK

 กรรมการดำเนินการ

 081-1206737

 นายนพ  ห่อมกระโทก

 MR. NOP  HOMKRATHOK

 กรรมการดำเนินการ

 081-9660021

 นายกิตติ เอ้กระโทก

 MR. KITTI AEKRATHOK

 กรรมการดำเนินการ

 089-8463769

 นายเจษฏานันท์  รักชาติประชาชน

 MR. JESDANAN  RAKCHATPRACHACHON

 กรรมการดำเนินการ

 087-2427000

 นางพรอรุณ  แก้วสุวรรณ

 MRS. PORNAROON  KHEWSUWAN

 กรรมการดำเนินการ

 098-5032442

 นางจีระพงษ์  พจนะโกสีย์

 MRS. JERAPONG  POJANAKOSI

 กรรมการดำเนินการ

 087-2544224

 นายณัฐวุฒิ พินิจสัย

 MR. NUTTAWUT PINICHSAI

 กรรมการดำเนินการ

 089-7229004

 นายพิเชษฐ์ คิดเห็น

 MR. PHICHAT KIDHEN

 กรรมการดำเนินการ

 081-9673458