ผลงานของเรา

ผลงานดีเด่น อันดับ 2 เขต 6

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1 ม.ค. 2533

ผลงานดีเด่น อันดับ 3 เขต 6

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

19 เม.ย. 2534

สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2542

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1 ม.ค. 2542

สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2544

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1 ม.ค. 2544

สหกรณ์ดีออมทรัพย์เด่นแห่งชาติ ประจำปี 2544

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1 ม.ค. 2560

รางวัลชนะเลิศรายงานกิจการ ประจำปี 2552

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

12 มิ.ย. 2552

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

7 มิ.ย. 2557

การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

7 มิ.ย. 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่มาก) ประจำปี 2557

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

6 มิ.ย. 2558

รายงานกิจการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2557

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

6 มิ.ย. 2558

ศูนย์ประสานงานดีเด่น ด้านการมีจำนวนนสมาชิกมากที่สุดอันดับ 1 ประจำปี 2558

สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

5 มี.ค. 2559

สหกรณ์ดีเด่น

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

26 ก.พ. 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1 ม.ค. 2559