Publish ประชาสัมพันธ์

เรื่อง
[ประกาศ] เรื่อง ปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 - 16.30 น. 167
[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 1594
[ประชาสัมพันธ์] KC Connect บริการผ่านไลน์สุดล้ำ สำหรับสมาชิก เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 2701
[ประกาศ] รับสมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563 581
ตารางการรับคำขอกู้และวันที่จ่ายเงินกู้ ประจำปี 2562 14658
[สวัสดิการ] การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ (สสธท ,กสธท ,ชสอ) 10683
[ประกาศ] รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปี 2562 293
[ประกาศ] งดจ่ายเงินกู้ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 55
[ประกาศ] โครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 249
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลตามโครงการโครงการส่งเสริมวินัยการออม 1376
[ประกาศ] ขยายเวลาการรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 715
[ประกาศ] เรื่อง การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญ 377
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัล จากการสมัครบัตร ATM สหกรณ์ 1703
[ประกาศ] การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 1751
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดทำแผนงานประจำปี 2563 300
[ประชาสัมพันธ์] เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมจัดทำแผนงานโครงการประจำปี 2562 270
[ประกาศ] แก้ไขรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 1332
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง" 232
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" รุ่นที่ 5 300
[ประกาศ] ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 800
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 251
[ประชาสัมพันธ์] โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 589
[ประกาศ] รับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 871
[ประกาศ] วันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 176
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" 309
[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 431
[ประกาศ] รายชื่อผู้เข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ" 259
[สส.พชพ.] ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 327
[สส.ชสอ.] ประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี 294
[ประกาศ] รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 1712
ขอเชิญสมาชิกที่เข้าร่วม "โครงการสัมมนาสมาชิกเพื่อการวางแผนบริหารจัดการหนี้" ร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ 20 เม.ย.62 262
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "สูงวัยอย่างมีค่า งามสง่าด้วยคุณธรรม" (เดินทาง จ.อุดรธานี) 242
เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมวินัยการออม" ปี 2562 374
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 4 และ 5 ปี 2562 432
ประกาศวันหยุดสหกรณ์(เพิ่มเติม) 392
เลื่อนการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 4 เนื่องจากอยู่ในกำหนดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 318
เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ (อบรมสมาชิกใหม่) รุ่นที่ 4-5 702
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 372
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณ 320
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิกสหกรณ์หรือบุตร เงินสนับสนุน 40,000 บาท 289
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 784
สหกรณ์ฯมีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมรั้วลวดหนามและปรับเกลี่ยพื้นที่ 244
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2561-2562 383
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ (อบรมสมาชิกใหม่) 2162
ประกาศหยุดทำการและเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 460
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเกื้อกูลฯ ประจำปี 2562 2159
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 อัตรา 824
โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์(อบรมสมาชิกใหม่) 938
ประกาศวันหยุดสหกรณ์ ประจำปี 2562 633
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้และเงินรับฝากทุกประเภท 973
ตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้งประจำปี 2561 ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ 1089
ประกาศปิดให้บริการ เพื่อเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 704
ประกาศายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 1028
การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่ 1210
ผลการจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด 1087
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 1438
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก 843
การคัดเลือกเงินรางวัลจัดทำบัญชีรับ - จ่าย 557
โครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 662
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2561 936
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมส่งเสริมอาชีพ ณ สวนอิงฟ้า 579
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการจัดทำแผนงานประจำปี 2562 506
รับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562 495
ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 581
ข่าวด่วน เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมจัดทำแผนงานประจำปี 2562 747
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์” หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 813
ดาวน์โหลดไฟล์คำนวณเงินกู้ 1523
ภาพกิจกรรม โครงการสูงวัยอย่างมีค่า งามสง่าด้วยคุณธรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2561 462
สหกรณ์ออนไลน์ ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 42004
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณฯ 17 มิ.ย. 61 673
ประกาศรายชื่อโครงการ สูงวัยอย่างมีค่างามสง่าด้วยคุณธรรม (ไหว้พระ จ.อยุธยา) 602
ประกาศจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ฯ 1031
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแลเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 920
เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์(ดอกเบี้ย 2.00) ไม่จำกัดจำนวน 913
การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก 2321
ประกาศวันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 658
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิก(ทุนวิจัย) 467
ประกาศปิดทำการเพื่อดำเนินการติดตั้งระบบโปรแกรมงานใหม่และเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 807
โครงการส่งเสริมวินัยการออม 721
สสธท.แจ้งการเปิดรับสมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปี และสมทบ บิดา-มารดา รอบสุดท้าย 1429
การรับสมัครสมาชิก กองทุนฯ(ล้านที่2) วาระพิเศษ อายุ 65-70 ปี 951
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรม **สมาชิกใหม่** 1453
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 624
ประกาศหยุดวันทำการและเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 895
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์และโทรสาร 2267
เงื่อนไขการรับฝากเงิน 1885
ชลอการรับเงินซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ 944
ประกาศผลการเลือกตั้งประจำปี 2561 775
ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งประจำปี 2560 ก่อนใครได้แล้ววันนี้ 605
ประกาศการยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหนายสินค้า วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 554
ประกาศรายชื่อ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 523
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ การทำขนมจีบ ซาลาเปา และก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 770
ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ สสธท. รอบพิเศษ**อายุเกิน 57 แต่ไม่เกิน 70 ปี** 1032

Rate อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์ 1.75 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.00 %
เงินฝากประจำ 3.50 %
เงินกู้พิเศษ 5.50 %
เงินกู้สามัญ 6.00 %
เงินกู้เพื่อการศึกษา 5.50 %
เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 6.00 %
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00 %
เงินกู้ฉุกเฉิน(ATM) 6.00 %
เงินกู้เพื่อส่งเสริมความมั่นคงฯ 5.50 %

Work Time เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30น. - 16:30น.

  • บริการหน้าเคาเตอร์การเงิน
  • ยื่นคำขอกู้เงิน
  • สมัคร สสธท.(ล้านที่1)
  • สมัคร กสธท.(ล้านที่2)
  • สมัคร สส.ชสอ(สมาคมฯ)
 

FAQ คำถามที่พบบ่อย