Publish ประชาสัมพันธ์

เรื่อง
[ประชาสัมพันธ์] KC Connect บริการผ่านไลน์สุดล้ำ สำหรับสมาชิก เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 1673
[ประกาศ] รับสมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563 468
ตารางการรับคำขอกู้และวันที่จ่ายเงินกู้ ประจำปี 2562 14122
[สวัสดิการ] การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ (สสธท ,กสธท ,ชสอ) 10055
[ประกาศ] โครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 61 new
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลตามโครงการโครงการส่งเสริมวินัยการออม 1081
[ประกาศ] ขยายเวลาการรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 504
[ประกาศ] เรื่อง การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญ 309
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัล จากการสมัครบัตร ATM สหกรณ์ 1472
[ประกาศ] การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 1574
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดทำแผนงานประจำปี 2563 271
[ประชาสัมพันธ์] เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมจัดทำแผนงานโครงการประจำปี 2562 242
[ประกาศ] แก้ไขรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 1256
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง" 199
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" รุ่นที่ 5 263
[ประกาศ] ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 674
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 226
[ประชาสัมพันธ์] โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 554
[ประกาศ] รับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 833
[ประกาศ] วันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 149
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" 284
[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 387
[ประกาศ] รายชื่อผู้เข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ" 241
[สส.พชพ.] ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 304
[สส.ชสอ.] ประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี 271
[ประกาศ] รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 1560
ขอเชิญสมาชิกที่เข้าร่วม "โครงการสัมมนาสมาชิกเพื่อการวางแผนบริหารจัดการหนี้" ร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ 20 เม.ย.62 249
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "สูงวัยอย่างมีค่า งามสง่าด้วยคุณธรรม" (เดินทาง จ.อุดรธานี) 221
เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมวินัยการออม" ปี 2562 354
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 4 และ 5 ปี 2562 411
ประกาศวันหยุดสหกรณ์(เพิ่มเติม) 367
เลื่อนการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 4 เนื่องจากอยู่ในกำหนดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 298
เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ (อบรมสมาชิกใหม่) รุ่นที่ 4-5 683
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 358
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณ 302
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิกสหกรณ์หรือบุตร เงินสนับสนุน 40,000 บาท 275
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 723
สหกรณ์ฯมีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมรั้วลวดหนามและปรับเกลี่ยพื้นที่ 222
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2561-2562 361
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ (อบรมสมาชิกใหม่) 2129
ประกาศหยุดทำการและเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 445
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเกื้อกูลฯ ประจำปี 2562 2071
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 อัตรา 749
โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์(อบรมสมาชิกใหม่) 916
ประกาศวันหยุดสหกรณ์ ประจำปี 2562 604
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้และเงินรับฝากทุกประเภท 945
ตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้งประจำปี 2561 ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ 1049
ประกาศปิดให้บริการ เพื่อเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 687
ประกาศายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 952
การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่ 1191
ผลการจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด 1034
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 1397
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก 819
การคัดเลือกเงินรางวัลจัดทำบัญชีรับ - จ่าย 536
โครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 641
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2561 913
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมส่งเสริมอาชีพ ณ สวนอิงฟ้า 561
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการจัดทำแผนงานประจำปี 2562 482
รับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562 478
ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 557
ข่าวด่วน เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมจัดทำแผนงานประจำปี 2562 727
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์” หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 788
ดาวน์โหลดไฟล์คำนวณเงินกู้ 1498
ภาพกิจกรรม โครงการสูงวัยอย่างมีค่า งามสง่าด้วยคุณธรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2561 441
สหกรณ์ออนไลน์ ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 36580
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณฯ 17 มิ.ย. 61 653
ประกาศรายชื่อโครงการ สูงวัยอย่างมีค่างามสง่าด้วยคุณธรรม (ไหว้พระ จ.อยุธยา) 582
ประกาศจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ฯ 1013
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแลเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 900
เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์(ดอกเบี้ย 2.00) ไม่จำกัดจำนวน 891
การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก 2295
ประกาศวันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 647
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิก(ทุนวิจัย) 445
ประกาศปิดทำการเพื่อดำเนินการติดตั้งระบบโปรแกรมงานใหม่และเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 785
โครงการส่งเสริมวินัยการออม 704
สสธท.แจ้งการเปิดรับสมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปี และสมทบ บิดา-มารดา รอบสุดท้าย 1406
การรับสมัครสมาชิก กองทุนฯ(ล้านที่2) วาระพิเศษ อายุ 65-70 ปี 928
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรม **สมาชิกใหม่** 1432
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 606
ประกาศหยุดวันทำการและเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 873
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์และโทรสาร 2242
เงื่อนไขการรับฝากเงิน 1863
ชลอการรับเงินซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ 925
ประกาศผลการเลือกตั้งประจำปี 2561 755
ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งประจำปี 2560 ก่อนใครได้แล้ววันนี้ 587
ประกาศการยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหนายสินค้า วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 537
ประกาศรายชื่อ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 497
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ การทำขนมจีบ ซาลาเปา และก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 737
ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ สสธท. รอบพิเศษ**อายุเกิน 57 แต่ไม่เกิน 70 ปี** 1002

Rate อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์ 1.75 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.00 %
เงินฝากประจำ 3.50 %
เงินกู้พิเศษ 5.50 %
เงินกู้สามัญ 6.00 %
เงินกู้เพื่อการศึกษา 5.50 %
เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 6.00 %
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00 %
เงินกู้ฉุกเฉิน(ATM) 6.00 %
เงินกู้เพื่อส่งเสริมความมั่นคงฯ 5.50 %

Work Time เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30น. - 16:30น.

  • บริการหน้าเคาเตอร์การเงิน
  • ยื่นคำขอกู้เงิน
  • สมัคร สสธท.(ล้านที่1)
  • สมัคร กสธท.(ล้านที่2)
  • สมัคร สส.ชสอ(สมาคมฯ)
 

FAQ คำถามที่พบบ่อย