Publish ประชาสัมพันธ์

เรื่อง
[ประชาสัมพันธ์] กำหนดจัดฝึกอบรมออนไลน์ "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการณ์สหกรณ์" รุ่นที่ 3 118 new
[ประชาสัมพันธ์] บริการแจ้งโอนเงินผ่านเว็บไซต์ เปิดให้บริการแล้ววันนี้!! 867
[สวัสดิการ] การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ (สสธท ,กสธท ,ชสอ) 12782
[ประชาสัมพันธ์] การยื่นขอคำนวณสินเชื่อผ่าน Line Official 137 new
[ประกาศ] อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้และเงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 118 new
[ประกาศ] มาตรการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาในสถานการณ์โรคระบาด (COVID-19) 340 new
[ประกาศ] มาตรการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 14 new
[ประกาศ] เรื่อง การรับฝากเงินจากสมาชิก 8 new
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" รุ่นที่ 3 143
รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการอบรม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" รุ่นที่ 3 227
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์และงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 152
[ประกาศ] เรื่อง หยุดทำการและเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 488
ประกาศรายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลตามโครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 131
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ รุ่นที่ 1 และ 2 442
[ประชาสัมพันธ์] ขยายเวลารับสมัคร "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" 328
ตารางการรับคำขอกู้และวันที่จ่ายเงินกู้ ประจำปี 2563 1139
[ประกาศ] เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2563 - 2564 194
[ประกาศ] เรื่อง การถือหุ้นและการรับเงินฝากจากสมาชิก 341
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" 1896
[ประชาสัมพันธ์] ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2562 สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ และผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยู่ในระดับชั้นคุณภาพดีมาก 301
[กสธท.] แจ้งการรับสมัครสมาชิกสมทบ ประเภทคู่สมรสและบุตร เดือนสุดท้าย 498
[ประชาสัมพันธ์] การโอนเงินค้างจ่ายต่าง ๆ เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ 329
[ประกาศ] วันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 238
[ประกาศ] ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2563 205
[ประกาศ] รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปี 2562 523
[ประกาศ] งดจ่ายเงินกู้ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 190
[ประกาศ] เรื่อง ปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 - 16.30 น. 301
[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 1806
[ประกาศ] โครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 359
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลตามโครงการโครงการส่งเสริมวินัยการออม 1752
[ประกาศ] ขยายเวลาการรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 1008
[ประกาศ] เรื่อง การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญ 476
[ประชาสัมพันธ์] KC Connect บริการผ่านไลน์สุดล้ำ สำหรับสมาชิก เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 4045
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัล จากการสมัครบัตร ATM สหกรณ์ 2003
[ประกาศ] การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 1863
[ประกาศ] รับสมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563 696
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดทำแผนงานประจำปี 2563 374
[ประชาสัมพันธ์] เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมจัดทำแผนงานโครงการประจำปี 2562 357
[ประกาศ] แก้ไขรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 1517
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง" 328
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" รุ่นที่ 5 397
[ประกาศ] ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1051
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 334
[ประชาสัมพันธ์] โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 674
[ประกาศ] รับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 968
[ประกาศ] วันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 267
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" 403
[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 573
[ประกาศ] รายชื่อผู้เข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ" 355
[สส.พชพ.] ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 428
[สส.ชสอ.] ประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี 398
[ประกาศ] รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 2107
ขอเชิญสมาชิกที่เข้าร่วม "โครงการสัมมนาสมาชิกเพื่อการวางแผนบริหารจัดการหนี้" ร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ 20 เม.ย.62 342
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "สูงวัยอย่างมีค่า งามสง่าด้วยคุณธรรม" (เดินทาง จ.อุดรธานี) 323
เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมวินัยการออม" ปี 2562 496
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 4 และ 5 ปี 2562 536
ประกาศวันหยุดสหกรณ์(เพิ่มเติม) 489
เลื่อนการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 4 เนื่องจากอยู่ในกำหนดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 400
เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ (อบรมสมาชิกใหม่) รุ่นที่ 4-5 803
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 444
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณ 398
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิกสหกรณ์หรือบุตร เงินสนับสนุน 40,000 บาท 362
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 952
สหกรณ์ฯมีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมรั้วลวดหนามและปรับเกลี่ยพื้นที่ 364
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2561-2562 473
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ (อบรมสมาชิกใหม่) 2358
ประกาศหยุดทำการและเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 547
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเกื้อกูลฯ ประจำปี 2562 2391
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 อัตรา 1088
โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์(อบรมสมาชิกใหม่) 1028
ประกาศวันหยุดสหกรณ์ ประจำปี 2562 793
ตารางการรับคำขอกู้และวันที่จ่ายเงินกู้ ประจำปี 2562 16181
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้และเงินรับฝากทุกประเภท 1072
ตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้งประจำปี 2561 ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ 1208
ประกาศปิดให้บริการ เพื่อเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 782
ประกาศายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 1181
การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่ 1274
ผลการจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด 1259
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 1566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก 924
การคัดเลือกเงินรางวัลจัดทำบัญชีรับ - จ่าย 644
โครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 749
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2561 1014
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมส่งเสริมอาชีพ ณ สวนอิงฟ้า 666
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการจัดทำแผนงานประจำปี 2562 597
รับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562 575
ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 661
ข่าวด่วน เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมจัดทำแผนงานประจำปี 2562 833
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์” หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 899
ดาวน์โหลดไฟล์คำนวณเงินกู้ 1663
ภาพกิจกรรม โครงการสูงวัยอย่างมีค่า งามสง่าด้วยคุณธรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2561 541
สหกรณ์ออนไลน์ ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 49598
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณฯ 17 มิ.ย. 61 752
ประกาศรายชื่อโครงการ สูงวัยอย่างมีค่างามสง่าด้วยคุณธรรม (ไหว้พระ จ.อยุธยา) 671
ประกาศจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ฯ 1110
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแลเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 1005
เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์(ดอกเบี้ย 2.00) ไม่จำกัดจำนวน 1005
การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก 2406
ประกาศวันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 734
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิก(ทุนวิจัย) 544
ประกาศปิดทำการเพื่อดำเนินการติดตั้งระบบโปรแกรมงานใหม่และเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 877
โครงการส่งเสริมวินัยการออม 810
สสธท.แจ้งการเปิดรับสมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปี และสมทบ บิดา-มารดา รอบสุดท้าย 1502
การรับสมัครสมาชิก กองทุนฯ(ล้านที่2) วาระพิเศษ อายุ 65-70 ปี 1043
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรม **สมาชิกใหม่** 1541
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 695
ประกาศหยุดวันทำการและเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 980
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์และโทรสาร 2362
เงื่อนไขการรับฝากเงิน 1982
ชลอการรับเงินซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ 1030
ประกาศผลการเลือกตั้งประจำปี 2561 876
ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งประจำปี 2560 ก่อนใครได้แล้ววันนี้ 689
ประกาศการยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหนายสินค้า วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 656
ประกาศรายชื่อ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 604
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ การทำขนมจีบ ซาลาเปา และก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 863
ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ สสธท. รอบพิเศษ**อายุเกิน 57 แต่ไม่เกิน 70 ปี** 1118

Rate อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์ 1.75 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.00 %
เงินฝากประจำ 3.50 %
เงินกู้พิเศษ 5.50 %
เงินกู้สามัญ 6.00 %
เงินกู้เพื่อการศึกษา 5.50 %
เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 6.00 %
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00 %
เงินกู้ฉุกเฉิน(ATM) 6.00 %
เงินกู้เพื่อส่งเสริมความมั่นคงฯ 5.50 %

Work Time เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30น. - 16:30น.

  • บริการหน้าเคาเตอร์การเงิน
  • ยื่นคำขอกู้เงิน
  • สมัคร สสธท.(ล้านที่1)
  • สมัคร กสธท.(ล้านที่2)
  • สมัคร สส.ชสอ(สมาคมฯ)
 

FAQ คำถามที่พบบ่อย