Publish ประชาสัมพันธ์

เรื่อง
[ประกาศ] รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 818
ตารางการรับคำขอกู้และวันที่จ่ายเงินกู้ ประจำปี 2562 11124
สหกรณ์ออนไลน์ ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 24680
[สวัสดิการ] การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ (สสธท ,กสธท ,ชสอ) 7387
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์และโทรสาร 1981
[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 135
[ประกาศ] รายชื่อผู้เข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ" 80
[สส.พชพ.] ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 94
[สส.ชสอ.] ประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี 92
ขอเชิญสมาชิกที่เข้าร่วม "โครงการสัมมนาสมาชิกเพื่อการวางแผนบริหารจัดการหนี้" ร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ 20 เม.ย.62 124
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "สูงวัยอย่างมีค่า งามสง่าด้วยคุณธรรม" (เดินทาง จ.อุดรธานี) 115
เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมวินัยการออม" ปี 2562 173
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 4 และ 5 ปี 2562 200
ประกาศวันหยุดสหกรณ์(เพิ่มเติม) 240
เลื่อนการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 4 เนื่องจากอยู่ในกำหนดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 173
เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ (อบรมสมาชิกใหม่) รุ่นที่ 4-5 524
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 239
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณ 201
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิกสหกรณ์หรือบุตร เงินสนับสนุน 40,000 บาท 165
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 547
สหกรณ์ฯมีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมรั้วลวดหนามและปรับเกลี่ยพื้นที่ 114
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2561-2562 172
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ (อบรมสมาชิกใหม่) 1652
ประกาศหยุดทำการและเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 326
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเกื้อกูลฯ ประจำปี 2562 1784
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 อัตรา 512
โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์(อบรมสมาชิกใหม่) 766
ประกาศวันหยุดสหกรณ์ ประจำปี 2562 399
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้และเงินรับฝากทุกประเภท 776
ตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้งประจำปี 2561 ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ 893
ประกาศปิดให้บริการ เพื่อเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 574
ประกาศายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 748
การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่ 1059
ผลการจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด 825
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 1203
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก 694
การคัดเลือกเงินรางวัลจัดทำบัญชีรับ - จ่าย 417
โครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 507
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2561 789
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมส่งเสริมอาชีพ ณ สวนอิงฟ้า 444
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการจัดทำแผนงานประจำปี 2562 341
รับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562 360
ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 448
ข่าวด่วน เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมจัดทำแผนงานประจำปี 2562 601
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์” หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 670
ดาวน์โหลดไฟล์คำนวณเงินกู้ 1294
ภาพกิจกรรม โครงการสูงวัยอย่างมีค่า งามสง่าด้วยคุณธรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2561 315
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณฯ 17 มิ.ย. 61 543
ประกาศรายชื่อโครงการ สูงวัยอย่างมีค่างามสง่าด้วยคุณธรรม (ไหว้พระ จ.อยุธยา) 469
ประกาศจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ฯ 912
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแลเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 786
เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์(ดอกเบี้ย 2.00) ไม่จำกัดจำนวน 750
การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก 2168
ประกาศวันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 546
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิก(ทุนวิจัย) 337
ประกาศปิดทำการเพื่อดำเนินการติดตั้งระบบโปรแกรมงานใหม่และเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 683
โครงการส่งเสริมวินัยการออม 598
สสธท.แจ้งการเปิดรับสมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปี และสมทบ บิดา-มารดา รอบสุดท้าย 1276
การรับสมัครสมาชิก กองทุนฯ(ล้านที่2) วาระพิเศษ อายุ 65-70 ปี 799
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรม **สมาชิกใหม่** 1312
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 526
ประกาศหยุดวันทำการและเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 767
เงื่อนไขการรับฝากเงิน 1753
ชลอการรับเงินซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ 810
ประกาศผลการเลือกตั้งประจำปี 2561 600
ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งประจำปี 2560 ก่อนใครได้แล้ววันนี้ 477
ประกาศการยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหนายสินค้า วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 397
ประกาศรายชื่อ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 379
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ การทำขนมจีบ ซาลาเปา และก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 586
ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ สสธท. รอบพิเศษ**อายุเกิน 57 แต่ไม่เกิน 70 ปี** 859

Rate อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์ 1.75 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.00 %
เงินฝากประจำ 3.50 %
เงินกู้พิเศษ 5.50 %
เงินกู้สามัญ 6.00 %
เงินกู้เพื่อการศึกษา 5.50 %
เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 6.00 %
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00 %
เงินกู้ฉุกเฉิน(ATM) 6.00 %
เงินกู้เพื่อส่งเสริมความมั่นคงฯ 5.50 %

Work Time เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30น. - 16:30น.

  • บริการหน้าเคาเตอร์การเงิน
  • ยื่นคำขอกู้เงิน
  • สมัคร สสธท.(ล้านที่1)
  • สมัคร กสธท.(ล้านที่2)
  • สมัคร สส.ชสอ(สมาคมฯ)
 

FAQ คำถามที่พบบ่อย