Publish ประชาสัมพันธ์

เรื่อง
[ประกาศ] วันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 15 new
[ประกาศ] ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2563 18 new
[ประชาสัมพันธ์] KC Connect บริการผ่านไลน์สุดล้ำ สำหรับสมาชิก เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 3045
ตารางการรับคำขอกู้และวันที่จ่ายเงินกู้ ประจำปี 2562 15027
[สวัสดิการ] การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ (สสธท ,กสธท ,ชสอ) 11082
[ประกาศ] รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปี 2562 382
[ประกาศ] งดจ่ายเงินกู้ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 93
[ประกาศ] เรื่อง ปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 - 16.30 น. 227
[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 1686
[ประกาศ] โครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 299
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลตามโครงการโครงการส่งเสริมวินัยการออม 1480
[ประกาศ] ขยายเวลาการรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 780
[ประกาศ] เรื่อง การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญ 396
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัล จากการสมัครบัตร ATM สหกรณ์ 1771
[ประกาศ] การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 1772
[ประกาศ] รับสมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563 617
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดทำแผนงานประจำปี 2563 316
[ประชาสัมพันธ์] เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมจัดทำแผนงานโครงการประจำปี 2562 286
[ประกาศ] แก้ไขรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 1370
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง" 253
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" รุ่นที่ 5 316
[ประกาศ] ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 871
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 264
[ประชาสัมพันธ์] โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 606
[ประกาศ] รับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562 887
[ประกาศ] วันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 190
[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" 322
[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 454
[ประกาศ] รายชื่อผู้เข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ" 273
[สส.พชพ.] ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 344
[สส.ชสอ.] ประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี 319
[ประกาศ] รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 1794
ขอเชิญสมาชิกที่เข้าร่วม "โครงการสัมมนาสมาชิกเพื่อการวางแผนบริหารจัดการหนี้" ร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ 20 เม.ย.62 273
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "สูงวัยอย่างมีค่า งามสง่าด้วยคุณธรรม" (เดินทาง จ.อุดรธานี) 254
เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมวินัยการออม" ปี 2562 400
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 4 และ 5 ปี 2562 450
ประกาศวันหยุดสหกรณ์(เพิ่มเติม) 409
เลื่อนการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 4 เนื่องจากอยู่ในกำหนดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 334
เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ (อบรมสมาชิกใหม่) รุ่นที่ 4-5 718
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 384
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณ 336
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิกสหกรณ์หรือบุตร เงินสนับสนุน 40,000 บาท 300
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 819
สหกรณ์ฯมีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมรั้วลวดหนามและปรับเกลี่ยพื้นที่ 257
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2561-2562 399
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ (อบรมสมาชิกใหม่) 2196
ประกาศหยุดทำการและเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 476
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเกื้อกูลฯ ประจำปี 2562 2228
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 อัตรา 877
โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์(อบรมสมาชิกใหม่) 954
ประกาศวันหยุดสหกรณ์ ประจำปี 2562 662
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้และเงินรับฝากทุกประเภท 995
ตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้งประจำปี 2561 ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ 1107
ประกาศปิดให้บริการ เพื่อเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 718
ประกาศายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 1070
การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่ 1221
ผลการจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด 1130
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 1465
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก 860
การคัดเลือกเงินรางวัลจัดทำบัญชีรับ - จ่าย 568
โครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 674
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2561 948
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมส่งเสริมอาชีพ ณ สวนอิงฟ้า 594
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการจัดทำแผนงานประจำปี 2562 520
รับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562 510
ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 595
ข่าวด่วน เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมจัดทำแผนงานประจำปี 2562 763
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์” หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 831
ดาวน์โหลดไฟล์คำนวณเงินกู้ 1548
ภาพกิจกรรม โครงการสูงวัยอย่างมีค่า งามสง่าด้วยคุณธรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2561 478
สหกรณ์ออนไลน์ ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 43492
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณฯ 17 มิ.ย. 61 685
ประกาศรายชื่อโครงการ สูงวัยอย่างมีค่างามสง่าด้วยคุณธรรม (ไหว้พระ จ.อยุธยา) 614
ประกาศจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ฯ 1044
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแลเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 935
เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์(ดอกเบี้ย 2.00) ไม่จำกัดจำนวน 930
การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก 2334
ประกาศวันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 673
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิก(ทุนวิจัย) 481
ประกาศปิดทำการเพื่อดำเนินการติดตั้งระบบโปรแกรมงานใหม่และเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 817
โครงการส่งเสริมวินัยการออม 734
สสธท.แจ้งการเปิดรับสมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปี และสมทบ บิดา-มารดา รอบสุดท้าย 1440
การรับสมัครสมาชิก กองทุนฯ(ล้านที่2) วาระพิเศษ อายุ 65-70 ปี 964
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรม **สมาชิกใหม่** 1468
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 635
ประกาศหยุดวันทำการและเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 908
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์และโทรสาร 2292
เงื่อนไขการรับฝากเงิน 1900
ชลอการรับเงินซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ 960
ประกาศผลการเลือกตั้งประจำปี 2561 801
ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งประจำปี 2560 ก่อนใครได้แล้ววันนี้ 620
ประกาศการยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหนายสินค้า วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 579
ประกาศรายชื่อ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 536
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ การทำขนมจีบ ซาลาเปา และก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 785
ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ สสธท. รอบพิเศษ**อายุเกิน 57 แต่ไม่เกิน 70 ปี** 1049

Rate อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์ 1.75 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.00 %
เงินฝากประจำ 3.50 %
เงินกู้พิเศษ 5.50 %
เงินกู้สามัญ 6.00 %
เงินกู้เพื่อการศึกษา 5.50 %
เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 6.00 %
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00 %
เงินกู้ฉุกเฉิน(ATM) 6.00 %
เงินกู้เพื่อส่งเสริมความมั่นคงฯ 5.50 %

Work Time เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30น. - 16:30น.

  • บริการหน้าเคาเตอร์การเงิน
  • ยื่นคำขอกู้เงิน
  • สมัคร สสธท.(ล้านที่1)
  • สมัคร กสธท.(ล้านที่2)
  • สมัคร สส.ชสอ(สมาคมฯ)
 

FAQ คำถามที่พบบ่อย