ประกาศ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ได้ปรับปรุงคู่สายโทรศัพท์และเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์และโทรสารบางส่วน เพื่อให้การติดต่อสื่อสารกับสมาชิก หน่วยงานราชการและบุคคลทั่วไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางสหกรณ์จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์และโทรสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขหมายโทรศัพท์สำนักงาน (อัตโนมัติ 4 คู่สาย)
044-341441 ,044-341442 ,044-341443 ,044-341454

เลขหมายสำหรับเครื่องโทรสาร
044-248227 (ฝ่ายธุรการ) , 044-254614 (ฝ่ายการเงิน)

ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกสหกรณ์ หน่วยงานราชการและสมาชิกสหกรณ์รายอื่นได้ทราบโดยทั่วกัน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ